We Need To Talk

WNTT03 มาเรียม B5 คุยเรื่องโรงเรียนร้องเพลง มุราคามิ และการสูญเสียคนรัก

August 5, 2017

รู้ไหมว่า มาเรียมเริ่มร้องเพลงด้วยความบังเอิญ... รู้ไหมว่า มาเรียมชอบอ่านมูราคามิมาก... และรู้ไหมว่า เมื่อเธออายุ 19 ปี คนรักของเธอจากไปด้วยการฆ่าตัวตาย...

Time index
00.09 Introduction
05.12 We need to talk about ‘Singing school’
15.55 We need to talk about ‘How to read Murakami’
22.45 We need to talk about ‘The loss’
29.26 We need to talk about ‘มาตรฐานความสวยของสาวไทย’
38.28 We need to talk about ‘ถ้าให้เลือกว่าจะร้องเพลงคู่กับใครก็ได้…’

อ่าน shownotes ได้ที่ thestandard.co/podcast/weneedtotalk03