We Need To Talk

WNTT04 ฮิวโก้ คุยเรื่องคอนเสิร์ต ท่านทวด และลูกๆ

August 30, 2017

รู้ไหมว่า ทำไมฮิวโก้ถึงเล่นเฉพาะเพลงไทยในคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะถึงนี้... รู้ไหมว่า อะไรคือสิ่งที่ฮิวโก้ประทับใจที่สุดในสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ผู้เป็นท่านทวด... และรู้ไหมว่า ฮิวโก้ตอบคำถาม “พ่อฮะ ผมมาจากไหน” ของลูกชายอย่างไร...

Time index
00.10 Introduction
02.33  We need to talk about ‘The concert’
14.44  We need to talk about ‘The Great Grandfather’
20.51 We need to talk about ‘The children’

อ่าน shownotes ได้ที่ thestandard.co/podcast/weneedtotalk04